Jesteśmy młodą fundacją, ale jednocześnie osobami z dużym stażem zawodowym. Mamy wieloletnie doświadczenie w realizowaniu projektów, szczególnie na gruncie międzynarodowym i ogólnopolskim. Współpracowaliśmy z organizacjami trzeciego sektora, uczelniami, przedsiębiorstwami i administracją publiczną w ponad 20 krajach na całym świecie.

Założyliśmy Digital Creators, aby móc realizować projekty niezależne od naszych codziennych potyczek biznesowych czy naukowych. Staramy się docierać za pomocą nowoczesnych narzędzi do twórców i umożliwiać im udział w cyfrowym świecie. Na co dzień prowadzimy działalności dydaktyczną i biznesową w różnych miejscach, również na własny rachunek. Fundacja Digital Creators pozwala nam zebrać w jednym miejscu najlepsze, wypracowane przez lata, doświadczenia na styku edukacji, technologii oraz kultury i dzielić się nimi ze społeczeństwem.

Często spotykamy się z nowymi, rewolucyjnymi rozwiązaniami technicznymi. Internet jest przesycony propozycjami i ofertami, a wszystko jest tylko pozornie dostępne. Edukatorzy mogą czytać o tym, jak wspaniałym i praktycznym rozwiązaniem są sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość czy możliwość prowadzenia na żywo szkoleń online, ale gdy przychodzi do podjęcia praktycznych kroków - nie wiedzą od czego zacząć. Fundacja powstała właśnie z myślą o tym, aby dostarczać możliwości praktyki już od samego początku. Chcemy "zasypać" dołek między światem idei, a prawdziwymi ludźmi.
parallax background

MISJA I CELE

Większość naszych działań kierujemy do tych, którzy uczą innych - zarówno zawodowo, jak i dorywczo. Obecnie rozwój wielu branż i sektorów gospodarki oraz kultury jest uzależniony od dwóch istotnych czynników: opanowania narzędzi i technologii cyfrowego świata (aby nie stać się cyfrowym analfabetą) oraz umiejętności stania się edukatorem dla innych niemal na zawołanie (aby móc dzielić się swoim doświadczeniem). Mimo najszczerszych chęci wielu organizacji i ludzi w nich pracujących, nie jest to zadanie proste. Dlatego też staramy się pomagać na różne sposoby, które opisaliśmy sobie w czterech grupach:

Edukacja w Digital Creators

Edukacja

Uczymy tych, którzy uczą innych, aby otrzymali praktyczne narzędzia gotowe do wykorzystania w każdej chwili.

Prowadzimy szkolenia, warsztaty i kursy online - nasze działania opierają się o model blended learning i mają formę otwartą oraz zamkniętą, jako dedykowane działania dla firm. Każdy z nas posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w uczeniu dorosłych. Działamy w oparciu o autorskie metodyki, a scenariusze i programy zawsze przygotowujemy z myślą o konkretnym odbiorcy.

 

Zapytaj o szczegóły

Fundacja Digital Creators

Ewangelizacja w Digital Creators

Popularyzacja

Ewangelizacja wszystkich zainteresowanych, aby uświadamiać jak ważna jest rola cyfrowo wspieranej edukacji:
Fundacja Digital Creators

Nie są nam obce również wystąpienia publiczne czy aktywny udział w konferencjach i kongresach. Występujemy dla małych i dużych grup - wszędzie tam, gdzie nasza wiedza i doświadczenie mogą się przydać. Działamy zarówno w pojedynkę, jak i w duetach. Wcielamy się w role ewangelizatorów cyfrowej rewolucji w edukacji i kulturze.

 

Zapytaj o szczegóły


Publikacje w Digital Creators

Publikacje

Cyfrowa i tradycyjna działalność wydawnicza w celu popularyzacji opracowanych metod i narzędzi:

Piszemy i publikujemy w formie tradycyjnej i cyfrowej - zarówno w ramach działalności wydawniczej Fundacji, jak i na łamach mediów innych wydawców. Publikujemy również na żywo w formie spotkań online, webinarów czy livestreamów. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy współpracy z wydawcami i mediami.

 

Zapytaj o szczegóły

Fundacja Digital Creators

Wsparcie w Digital Creators

Wsparcie

Aktywna pomoc w pełnym zakresie projektowania i prowadzenia autorskich projektów dla edukacji i kultury:
Fundacja Digital Creators

Przez lata pracy zebraliśmy ogromną bazę kontaktów, dobrych praktyk i pomysłów. W Fundacji chętnie dzielimy się tą wiedzą i pomagamy innym w prowadzeniu ich projektów. Nie są nam obce również różnorodne formy finansowania projektów ze środków zewnętrznych, a także różne metodyki ich prowadzenia.

 

Zapytaj o szczegóły

STATUT FUNDACJI

Fundacja Digital Creators została zarejestrowana w 2019 roku. Dla celów jej działalności uchwalono statut, który można przejrzeć poniżej w wersji online lub pobrać w formacie .pdf klikając tutaj.

§ 1
1. Fundacja Digital Creators, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Piotra Maczugę, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Tomasza Markuszewskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 101, w dniu 11 stycznia 2019 roku.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4
1. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.
2. Fundacja może używać pieczęci, logo i znaków organizacyjnych.
§ 5
1. Celem Fundacji jest działalność oświatowo-kulturalna, szczególnie w zakresie usuwania barier technologicznych przed osobami zajmującymi się zawodowo lub amatorsko uczeniem innych, aby wspomagać tworzenie społeczeństwa świadomie i sprawnie posługującego się otaczającymi nas narzędziami cyfrowymi.
2. Fundacja działa szczególnie w zakresie materialnego dziedzictwa kultury i sztuki Europy i metod jego zachowania za pomocą technik cyfrowych.
3. Fundacja skupia się na podnoszeniu kwalifikacji Beneficjentów swoich działań, a także podwyższaniu i ujednolicaniu standardów obowiązujących w zakresie cyfrowej edukacji i kultury.
4. Beneficjentami działań Fundacji mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i organizacje.
5. Do realizacji swoich celów Fundacja może także:
a) prowadzić działalność gospodarczą;
b) opracowywać, administrować i zarządzać programami lub projektami własnymi, innych organizacji lub instytucji;
c) wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

§ 6
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1. Działalność edukacyjną w formie szkoleń, warsztatów oraz kursów online i innych metod uczenia;
2. Działalność metodyczną w formie tworzenia autorskich narzędzi edukacyjnych;
3. Działalność popularyzatorską i propagatorską mającą na celu uświadamianie roli cyfrowo wspieranej edukacji, szczególnie w formie wystąpień publicznych, prezentacji, konsultacji czy udziału w wydarzeniach publicznych;
4. Działalność publikacyjną i wydawniczą w formie cyfrowej i tradycyjnej;
5. Działalność wspierającą w formie aktywnej pomocy w pełnym zakresie projektowania i prowadzenia projektów dla sektora edukacji i kultury, włączając w to pomoc w uzyskiwaniu finansowania, konsultacje, analizy i mentoring;
6. Działalność organizacyjną w zakresie organizacji i przeprowadzania wydarzeń publicznych takich jak: konferencje, kongresy, wystawy, koncerty i inne;

§ 7
W Fundacji nie są dopuszczalne następujące czynności:
1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
§ 8
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 4000 zł oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a) darowizn, spadków, zapisów;
b) dotacji i subwencji oraz grantów;
c) zbiórek publicznych;
d) majątku fundacji;
e) odsetek i lokat bankowych;
f) pożytków i dochodów z praw i z majątku nieruchomego i ruchomego, należącego do Fundacji;
g) działalności gospodarczej.
2. Fundacja przeznacza uzyskane dochody na cele statutowe lub na pokrycie kosztów funkcjonowania Fundacji.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

§ 10
1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą Fundacji wynosi 1500 zł.
3. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
4. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być działalność w zakresie:
a) 58.11.Z Wydawanie książek
b) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
c) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
d) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
e) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
f) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
g) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
h) 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów
i) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
j) 60.10.Z Nadawanie programów radiofonicznych
k) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych
l) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
m) 63.12.Z Działalność portali internetowych
n) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
o) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
p) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
q) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
r) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
s) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
t) 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
u) 74.20.Z Działalność fotograficzna
v) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
w) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
x) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
y) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
z) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
aa) 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
bb) 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
cc) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza
dd) 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
ee) 94.11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
ff) 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie jako dodatkowa w stosunku do działalności statutowej Fundacji.
6. Dochód z działalności gospodarczej nie może być przeznaczony do podziału między członków organów Fundacji.
7. Działalność gospodarcza wymaga rachunkowego wyodrębnienia w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§ 11
Władzami Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 12
1. Zarząd składa się z nie więcej niż 3 osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu;
d) odwołania.
4. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Fundatora przed upływem kadencji.

§ 13
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
e) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
g) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 14
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 15
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji i do reprezentowania Fundacji upoważniony jest:
a) Prezes Zarządu jednoosobowo; lub
b) dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
§ 16
1. Tworzy się Radę Fundacji.
2. Rada jest ciałem opiniodawczym i doradczym Fundacji.
3. Rada składa się z 3 do 6 członków. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
4. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Zarząd Fundacji.
5. Pozbawienie Członka członkostwa w Radzie może nastąpić w wyniku uchwały podjętej przez Zarząd.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
a) dobrowolnego ustąpienia, zgłoszonego pisemnie do Zarządu Fundacji;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) odwołania, o którym mowa w punkcie 5. niniejszego paragrafu;
d) śmierci członka.

§ 17
Do zadań Rady należy:
1. Opracowywanie propozycji planów działania Fundacji;
2. Przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów działalności Fundacji;
3. Opiniowanie działań podejmowanych przez Zarząd;
4. Wyrażanie na wniosek Zarządu opinii dotyczących bieżącego funkcjonowania Fundacji;
5. Wyrażanie na wniosek Zarządu opinii dotyczących zmian statutu Fundacji.

§ 18
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.
§ 19
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 20
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 21
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.