Opis

Projekt RELICA, realizowany jest w ramach programu Eramus+ przez konsorcjum międzynarodowe w którego skład wchodzi między innymi Fundacja Digital Creators. Projekt koncentruje się na rozwoju innowacyjnych metod nauczania opartych na sztuce i kreatywności cyfrowej, mających na celu poprawę kompetencji językowych, komunikacyjnych oraz czytelniczych osób z migracyjnym i przerwanym tłem edukacyjnym. Projekt ten odpowiada na pilną potrzebę zapewnienia alternatywnych rozwiązań edukacyjnych dla tych wrażliwych grup.

Kluczowe Aspekty i Cele Projektu RELICA:

  • Podłoże Projektu: RELICA bazuje na wynikach i wspólnych doświadczeniach dobrze funkcjonującego partnerstwa, które z powodzeniem zrealizowało wyniki projektu RE-Stor-E. Projekt powstał w oparciu o solidną analizę i ocenę obserwacji z tego projektu oraz międzynarodowych literatur dotyczących luk w programach edukacyjnych językowych i początkowych potrzeb oraz kompetencji osób najbardziej narażonych​.
  • Wykorzystanie Narzędzi Cyfrowych: Kluczowym aspektem projektu jest poprawa umiejętności cyfrowych uczących się i dostosowanie kreatywnych aktywności do edukacji cyfrowej. Partnerstwo projektu zostało rozszerzone o ekspertów w dziedzinie nauk komputerowych z nowego polskiego partnera​.
  • Metodologia Badań i Wdrażania: Projekt opiera się na dogłębnych badaniach metod i programów edukacyjnych, dobrych praktyk oraz wyzwań stojących przed osobami z przerwaną edukacją i tłem migracyjnym. Wyniki tych badań zostaną opublikowane zarówno jako zasoby RELICA, jak i w formie artykułu naukowego​​.
  • Cele i Wyniki: Celem RELICA jest pogłębienie zrozumienia wyzwań stojących przed osobami mieszkającymi w krajach europejskich z tłem migracyjnym i przerwaną edukacją w dostępie do programów językowych i komunikacyjnych w celu poprawy ich integracji społecznej. Projekt zakłada rozszerzenie oferty edukacyjnej w dziedzinie językowej i komunikacyjnej w Europie​​.
  • Interdyscyplinarność: RELICA łączy różne metodyki - naukowe i oparte na praktyce kreatywnego uczenia się oraz praktyki artystyczne. Dzięki temu projekt ma potencjał stania się miejscem spotkań między artystami, nauczycielami i trenerami​​.
  • Oczekiwane Rezultaty: Projekt zrealizuje otwarte źródła, w tym obszerne badanie potrzeb edukatorów i uczących się oraz dobrych praktyk, podręcznik online dla edukatorów oraz interaktywną platformę edukacyjną dla uczących się​​.
  • Implementacja: RELICA wdraża alternatywne narzędzia i zasoby nauczania i uczenia się, oparte na konkretnych i osobistych potrzebach uczących się, pomagając edukatorom integrować artystyczne, ko-kreatywne i odkrywcze działania na zewnątrz do ich metod nauczania​​.

Podsumowanie:

Projekt RELICA, prowadzony przez Fundację Digital Creators, wykorzystuje innowacyjne podejście do edukacji, łącząc technologie cyfrowe, sztukę i naukę, aby stworzyć nowe metody nauczania i uczenia się, które są dostosowane do potrzeb osób z przerwaną edukacją i tłem migracyjnym. Projekt ten ma na celu nie tylko poprawę umiejętności językowych i komunikacyjnych, ale również rozwój umiejętności cyfrowych i społecznych, wspierając tym samym ich większą niezależność i pewność siebie w społeczeństwach europejskich.