Okres realizacji

2020 - nadal

Opis

Projekt "Standardy Edukacji Zdalnej" jest inicjatywą realizowaną przez Fundację Digital Creators we współpracy z Certes Sp. z o.o., finansowaną z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021. Trwa od 1 września 2022 do 30 kwietnia 2024 i ma za cel opracowanie standardów jakościowych dla edukacji zdalnej.

Główne cele projektu to:

  • Opracowanie standardu minimum dla edukacji zdalnej: To obejmuje opracowanie i rekomendowanie minimalnych standardów dla instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności.
  • Opracowanie standardów dla kadry trenerskiej: Projekt zakłada opracowanie standardów dla osób prowadzących edukację zdalną.
  • Pilotażowe wdrożenie standardów: Standardy będą wdrażane w organizmie wnioskodawcy oraz innych instytucjach.
  • Opracowanie i realizacja szkoleń: Projekt obejmuje przeprowadzenie szkoleń pilotażowych oraz opracowanie kursu e-learningowego dotyczącego standardów edukacji zdalnej.
  • Publikacja i konferencje: Wydanie publikacji książkowej na temat standardów oraz organizacja konferencji promujących projekt.

Efektem projektu będzie stworzenie platformy dla środowiska edukacyjnego w zakresie jakości edukacji zdalnej. Oczekuje się, że projekt zwiększy jakość kształcenia zdalnego, a opracowane materiały i szkolenia będą dostępne na otwartych licencjach, zapewniając trwałość wyników projektu. Dla profesjonalistów w dziedzinie technologii edukacyjnych, ten projekt może być istotny ze względu na jego podejście do standardyzacji jakości edukacji zdalnej.

Komponent IV: Program Edukacja

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego

Tytuł projektu: Standardy edukacji zdalnej - Standards for distance education

Numer dokumentu: EOG/21/K4/W/0124W/0234

Okres realizacji: 01.09.2022 – 30.04.2024

Fundacja Digital Creators w partnerstwie z Certes Sp. z o.o. realizuje od 01.09.2022 do 30.04.2024 projekt: ,,Standardy edukacji zdalnej” finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

123870 EUR

Całkowita wartość projektu oraz dofinansowania

Cele i oczekiwane efekty projektu

Celem projektu będzie opracowanie standardu minimum dla podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych uprawiających tą formę edukacji w celu zapewnienia jakości procesu nauczania poprzez: opracowanie i rekomendowanie standardu minimum w zakresie edukacji zdalnej dla podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych- ze szczególnym uwzględnieniem zasady dostępności opracowanie standardu dla kadry trenerskiej, uprawiającej tą formę edukacji wdrożenie pilotażowe standardów w organizmie Wnioskodawcy opracowanie szkolenia /kursu dla praktyków edukacji w celu kształcenia ich kompetencji i kwalifikacji z zakresu edukacji zdalnej przeprowadzenie 5 szkoleń pilotażowych ze standardów edukacji zdalnej dla trenerów/ edukatorów/ animatorów opracowanie i uruchomienie kursu e-learningowego dot. Standardów przygotowanie i wydanie publikacji książkowej dotyczącej standardów edukacji zdalnej na rynku edukacyjnym organizacja konferencji promującej założenia projektu i standardów- wśród potencjalnie zainteresowanych jednostek zajmujących się edukacją i szkoleniami, połączona z promocją książki.

Obszary interwencji prowadzące do utworzenia podwyższenia jakości edukacji zdalnej: analiza używanych narzędzi edukacyjnych pod kątem technologicznymi formuł edukacyjnych analiza narzędzi pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami- zgodnie z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Analiza metodyczna pod kątem potrzeb uczestnika z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami oraz charakteru formuły prowadzenia zajęć opracowanie treści szkoleniowych dotyczących edukacji zdalnej w oparciu o dostępne narzędzia i formuły edukacyjne działania edukacyjne i upowszechniające standard.

Oczekiwany wpływ projektu oraz zapewnienie trwałość

Projekt zainicjuje stworzenie platformy dla środowiska edukacyjnego w zakresie standardów jakościowych edukacji zdalnej. Siła oddziaływania wnioskodawcy i dotarcia pozwoli na skomunikowanie treści dla bardzo dużej skali adresatów. Dzięki projektowi organizacje edukacyjne będą mogły zaangażować się w opracowanie standardu, przeanalizować stan jakości edukacji zdalnej u siebie oraz wdrożyć nieodpłatnie założenia w oparciu opracowane wytyczne - tym samym podniosą jakość swojego kształcenia zdalnego.

Kadry trenerskie i edukatorzy korzystający w pracy z formuły zdalnej lub planujący ją wykorzystywać, dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędą wiedze i umiejętności pozwalające na polepszenie swojego warsztatu pracy. Wytworzone materiały po zakończeniu projektu będą nadal dostępne na otwartych licencjach - zarówno standard jak i programy szkoleń dla kadr - Wnioskodawca i Fundacja będą z nich korzystać w swojej praktyce rozwojowej i wykorzystywać w celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktów edukacyjnych oraz kadr z którymi współpracują. Podobnie pozostałe instytucje będą mogły z tej wiedzy skorzystać. Powstały kurs online po zakończeniu projektu będzie nadal dostępny nieodpłatnie dla kadry edukacyjnej i szkoleniowej.

Projekt zakłada swoim działaniami oddziaływanie ogólnopolskie. Niemniej Fundacja zamierza rezultaty wypracowanych treści wykorzystywać w projektach edukacyjnych na poziomie międzynarodowym. Trwałość będzie zapewniona poprzez: utrzymanie www projektu, na której będą zamieszczone opisy standardów, publikacja online oraz zapisy działań upowszechniających jak webinaria element edukacyjny będzie utrzymany przede wszystkim poprzez pozostawienie na platformie wnioskodawcy dostępu do kursu w zakresie jakości edukacji zdalnej dla kadry trenerskiej wnioski i produkty ww. będą wykorzystywane w innych projektach i działaniach merytorycznych (konferencje, seminaria, spotkania branżowe) w których będą brać udział eksperci zatrudnieni jako kadra projektu.